Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ONDERHOUDSCONTRACT

Op deze pagina vind je de voorwaarden van onze onderhoudscontracten. Bij vragen kun je ons altijd bellen of mailen. 

1. Abonnementen

De volgende cv-ketels komen in aanmerking voor een abonnement:

 • Cv-ketels met een capaciteit tot 40 KW.
  Cv-ketels tot 70 kW zijn optioneel.
 • Alle ketelmerken en types.
  Gasservice Brabant behoudt zich echter het recht voor in uitzonderingsgevallen cv-ketels uit te sluiten, bijvoorbeeld wanneer daarvoor geen onderdelen voorradig zijn of niet onder normale condities of op redelijke termijn verkrijgbaar zijn.
 • De cv-ketel moet wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
  a. De installatie dient te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving betreffende ventilatie, toevoer van verbrandingslucht, afvoer van rook van verbrandingsgassen, en eisen en bepalingsmethoden voor huishoudelijke gasinstallaties.
  b. De installatie dient aangesloten te zijn overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving betreffende laagspannings- en drinkwaterinstallaties.
  c. Het toestel mag niet asbesthoudend zijn.
  d. Het toestel mag niet ouder dan 15 jaar zijn.
  e. Er mag geen achterstallig onderhoud zijn.
  f. De gehele installatie dient goed bereikbaar te zijn.

2. Begripsomschrijving

A. Onderhoudsabonnement

Dit omvat: eens per 12 maanden, met een uitloop van maximaal 3 maanden, wordt de centrale verwarming grondig nagekeken: de ketel, de brander, de regel- en beveiligingsapparatuur wordt gereinigd, gecontroleerd en op het juiste gasverbruik ingesteld.

B. Storings- en onderhoudsabonnement

Dit omvat: de werkzaamheden die onder A zijn genoemd (onderhoudsabonnement), en daarnaast worden ook eventuele storingen gratis verholpen zonder berekening van voorrijden en/of uurtarief en worden kleine onderdelen –dit zijn onderdelen met een maximum waarde van € 1.00 per onderdeel-gratis vervangen. Storingen kunt u dag en nacht melden op het algemene storingsnummer 073-6561971. Voor 10.00 uur gemeld, is dezelfde dag geholpen. Bij storingen binnen 3 maanden na het afsluiten van het contract worden arbeidsloon en voorrijkosten doorberekend.

C. Combinatie-abonnement

Bij dit abonnement is ook het jaarlijks onderhoud van de door u aangegeven andere gasapparaten, zoals gasboiler en geiser inbegrepen. Een combinatie-abonnement kan alleen worden afgesloten in combinatie met de onder A of B genoemde abonnementen.

3. Niet inbegrepen

In bovengenoemde abonnementen zijn niet inbegrepen: storingen die niet onder het abonnement vallen en derhalve volledig, d.w.z. inclusief arbeidsloon, voorrijkosten en materiaal, in rekening gebracht worden:

a. Storingen die optreden binnen 3 maanden, na het afsluiten van het onderhoudscontract.

b. De vervanging van materialen. Deze worden berekend tegen normale verkoop en/of standaardprijzen, met uitzondering van de hierboven onder B (Storings- en onderhoudsabonnement) genoemde kleine onderdelen.

c. Het verhelpen van storingen ontstaan als gevolg van onjuist gebruik van de installatie, zoals het niet juist uitvoeren van bedieningshandelingen, het gebruik van onjuiste niet voor de installatie geschikte brandstof en/of elektriciteit, te lage gasdruk, defecte elektrische zekeringen, onjuiste stand van de schakelaars, verkeerd ingestelde thermostaten en/of andere regelmatig gehanteerde apparatuur.

d. Storingen die ontstaan door werkzaamheden uitgevoerd door anderen dan ons personeel.

e. Het ontkalken van toestellen

f. Storingen ontstaan door lekkages in het watercircuit van de CV installatie.

g. Storingen ontstaan door geen of slecht onderhoud. (Niet op tijd afspraak gemaakt voor onderhoud).

h. Verstoppingen en/of diffusie

i. Alle storingen en/of lekkages buiten de mantel van de ketel. Zo ook indien er hak- en breekwerk moet worden verricht om de storing te bereiken.

j. In vervuilde rookgaskanalen en in rookgaskanalen die in bouwkundige constructies zijn weggewerkt.

k. De verlengde garantie van defecte onderdelen geldt niet voor:
a. alle externe apparatuur, zoals boilers en thermostaten; b. slijtage onderdelen waaronder manteldelen, ionisatie pen, gloeiplug, ontstekingspen, (glas)zekeringen, (ketel)accessoires en pakkingen;
c. defecten ten gevolge van: · gebrekkig of achterstallig onderhoud/inspectie; · blikseminslag en schade door externe brand; · bevriezing; · natuurrampen, oorlog of terrorisme; · industriële toepassing; · kalkafzetting door hoge PH-waarde; · oneigenlijk gebruik;

l. Open toestellen zonder ventilator worden door ons niet meer in onderhoud genomen.

m. Storingen als gevolg van lekkages aan de installatie binnen of buiten de cv-ketel

4. Reparaties

Bij nodig blijkende reparaties en/of verwisseling van duurdere onderdelen wordt eerst contact met u opgenomen. Deze werkzaamheden zullen eerst na uw opdracht tegen normale berekening van de materiaalkosten en arbeidsloon worden uitgevoerd. Storingswerkzaamheden aan installatieonderdelen, waarvan door ons aan u defecten zijn gemeld en die wachten op uw opdracht tot reparatie en/of vernieuwing, zullen tegen normale berekening van materialen en arbeidskosten worden uitgevoerd.

5. Duur van de overeenkomst

a. De overeenkomst gaat in, de eerstvolgende kalendermaand na aanmelding. De overeenkomst geldt voor de tijd van 1 jaar, doch wordt geacht telkens stilzwijgend voor 1 jaar te zijn verlengd, indien deze niet door een van de partijen uiterlijk 1 maand van te voren is opgezegd. De opzegtermijn  is 1 maand en dient schriftelijk te worden opgezegd. Indien het abonnement schriftelijk, telefonisch en/of zonder internet tot stand is gekomen, heeft u tot 7 werkdagen na ontvangst van de bevestiging de mogelijkheid het abonnement zonder opgave van redenen te ontbinden. Tenzij u een dringende storing had waarbij u tegelijk aan de reparatie een contract moest afsluiten. Dan is de minimale contractduur 1 jaar. 

b. Afsluiten overeenkomst bij spoed eisende storingen. Bij een overeenkomst, waarbij gebruik wordt gemaakt van de spoedservice en een contract van te voren wordt afgesloten, geldt geen herroepingsrecht. De overeenkomst gaat direct in na het online afsluiten van de overeenkomst en heeft een duur van 1 jaar.

6. Verhuizing

De opdrachtgever verplicht zich in geval van verhuizing uiterlijk 1 maand voor de datum van verhuizing hiervan schriftelijkmededeling aan Gasservice Brabant B.V. te doen.Uw abonnement vervalt de maand volgend op die van de verhuizing.

7. Betalingsvoorwaarden

Bij het Onderhoudsabonnement wordt het abonnementsgeld geïncasseerd vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand. Bij het Storings- en onderhoudsanbonnement wordt het abonnementsgeld geïncasseerd vanaf de eerste dag van de daaropvolgende maand na aanmelding.

Betalingen dienen te geschieden volgens de regeling. Gasservice Brabant is steeds bevoegd zonder dat nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de overeenkomst ontbonden te verklaren wanneer de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen met betrekking tot deze overeenkomst niet tijdig is nagekomen.

8. Tarieven

Gasservice Brabant B.V. behoudt zich het recht voor de genoemde tarieven aan te passen ten gevolge van externe kostenstijgingen. Deze verhoging zal door Gasservice Brabant B.V. schriftelijk worden medegedeeld. In geval van tariefswijziging heeft de opdrachtgever, in afwijking van hetgeen hierboven (sub.5) is vermeld, het recht de overeenkomst binnen 1 maand na de datum waarop de tariefswijziging wordt medegedeeld, op te zeggen tegen het eind van de eerstvolgende maand.

Betalingen van loon- en materiaalkosten (daar waar van toepassing) worden achteraf gefactureerd. Tevens ontvangt u na de administratieve afhandeling een bevestiging met aanvullende voorwaarden.

Bel ons